شهید مطهری
خدا از دانایان امت اسلام پیمان گرفته است ، خدا برای علمای اسلام وظیفه قرار داده است چه وظیفه ای ؟ ! یک وظیفه عالم‌ اسلامی این است که وقتی با جامعه ای روبرو می‌شود که در آن یک عده پر می‌خورند و آن قدر می‌خورند که از پرخوری ثقل می‌کنند و دیگری آن قدر گیرش‌ نمی‌آید که شکمش را سیر کند ، در چنین شرایطی بر او واجب است که قیام‌ کند و این شکاف را پر نماید ، این اختلاف را از بین ببرد .

لینک اول دریافت

لینک دوم با عکس نوشت زیبا